.


To qualify for the 1999 Rugby World Cup, Japan had the following scores:

Beat Taipei  134-6 
Beat Hong Kong  47-7
Beat Korea  40-12

Japan is in GROUP D
Competing against Wales, Argentina and Samoa.

COACH: Seiji Hirao


THE TEAM
Shin Hasegawa
Toshikazu Nakamichi Masahiro Kunda
Masaaki Sakata
Naoto Nakamura
Kohei Oguchi
Robert Gordon
Naoya Okubo
Yoshihiko Sakuraba
Hiroyuki Tanuma
Greg Smith
Yasunori Watanabe
Hajime Kiso
Ryuji Ishi
Jamie Joseph
Takeomi Ito
Graeme Bachop
Wataru Murata
Keiji Hirose
Kensuke Iwabuchi
Andrew McCormick (c)
Yukio Motoki
Akira Yoshida
Atsushi Koga
Terunori Masuho
Daisuke Ohata
Patiliai Tuidraki
Ryohei Miki
Tsutomu Matsuda
Takafumi Hirao


 Back to Teams Page
.
Copyright© SA Web